Các nhiệm kỳ Đại sứ Pháp tại Việt Nam [fr]

Danh sách các nhiệm kỳ Đại sứ Pháp

Cộng hòa Dân chủ Việt Nam

- Ông Jean Sainteny (1954-1958), Đại diện toàn quyền
- Ông François de Quirielle (tháng 1/1966), Đại diện toàn quyền
- Ông René Servoise (tháng 7/1969), Đại diện toàn quyền
- Ông Pierre Susini (tháng 12/1970), Đại diện toàn quyền
- Ông Claude Chayet (tháng 11/1972), Đại diện toàn quyền
- Ông Claude Chayet (ngày 6 tháng 6 năm 1973), Đại sứ
- Ông Philippe Richer (ngày 26 tháng 12 năm 1974), Đại sứ

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Ông Charles Malo (ngày 4 tháng 8 năm 1976)
- Ông Michel Combal (ngày 25 tháng 10 năm 1978)
- Ông Yvan Bastouil (ngày 7 tháng 12 năm 1981)
- Ông Louis Amigues (ngày 8 tháng 1 năm 1986)
- Ông Claude Blanchemaison (ngày 16 tháng 1 năm 1989)
- Ông Jean-François Nougarède (ngày 18 tháng 1 năm 1993)
- Ông Gilles d’Humières (ngày 21 tháng 2 năm 1995)
- Ông Serge Degallaix (ngày 26 tháng 9 năm 1996)
- Ông Antoine Pouillieute (ngày 22 tháng 10 năm 2001)
- Ông Jean-François Blarel (ngày 20 tháng 10 năm 2004)
- Ông Hervé Bolot (ngày 8 tháng 8 năm 2007)
- Ông Jean-François Girault (ngày 23 tháng 2 năm 2010)
- Ông Jean-Noël Poirier (ngày 14 tháng 8 năm 2012)
- Ông Bertrand Lortholary (ngày 12 tháng 9 năm 2016)

Cập nhật ngày 13/09/2019

Trở về đầu trang