Cam kết của Pháp về bãi bỏ án tử hình

Tại Hội nghị quốc gia lần thứ 3 về phản đối án tử hình được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2 tại Paris, Thủ tướng Pháp đã nhấn mạnh rằng Pháp sẽ « đi đầu trong việc xóa bỏ vĩnh viễn án tử hình ».

Để biết thêm thông tin về cam kết này, xem: http://www.diplomatie.gouv.fr (tiếng Anh)

Luật Hiến pháp mới này khẳng định sự quan tâm sâu sắc của nước Pháp đối với tính chất không thể xâm phạm của tính mạng con người. Như vậy, từ nay Pháp sẽ vĩnh viễn xóa bỏ án tử hình và tử hình sẽ không còn được coi là một hành động pháp lý trong bất cứ trường hợp nào. Sự thay đổi Hiến pháp này cũng sẽ giúp Pháp trở thành một phần của Nghị định thư không ràng buộc của Hiệp ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị tại New York ngày 15 tháng 9 năm 1989 và khẳng định cam kết của mình về việc bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

Cập nhật ngày 27/03/2007

Trở về đầu trang