Cấp thẻ cư trú có hiệu lực lâu năm đối với những hồ sơ chất lượng cao [fr]

Thẻ cư trú "Passport Talent", dành cho người lao động nước ngoài có trình độ cao có nguyện vọng tới Pháp có hiệu lực tối đa là 4 năm

Căn cứ vào điều luật ngày 7 tháng 3 năm 2016 – thiết lập một điều khoản mới L. 313-20 trong bộ luật CESEDA (luật nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài và quyền tị nạn), ban hành một loại thẻ cư trú mới có tên "Passport Talent", có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2016 với mục đích thúc đẩy sự lưu thông của những người lao động nước ngoài có trình độ cao có nguyện vọng tới Pháp bằng việc cấp cho họ một loại thẻ cư trú có hiệu lực lâu năm - tối đa là 4 năm.

Các đối tuợng sau có thể xin cấp loại thẻ cư trú có hiệu lực lâu năm:

- nhân viên công tác và có hợp đồng lao động tại Pháp ;
- nhà nghiên cứu khoa học ;

Đối với các đối tuợng nằm trong danh sách dưới đây, vui lòng gửi mọi thắc mắc trực tiếp đến bộ phận thị thực của Đại sứ quán Pháp tại: visas.hanoi-amba@diplomatie.gouv.fr

- sinh viên mới tốt nghiệp (bằng thạc sĩ hoặc tương đương hoặc có bằng tốt nghiệp cấp I do Conférence des Grandes Ecoles chấp thuận) nhân viên hoặc nhân viên của một công ty sáng tạo trẻ;
- người lao động có trình độ cao (European Blue Card);
- nhà sáng lập doanh nghiệp;
- nhà sáng lập một dự án kinh tế sáng tạo;
- nhà đầu tư kinh tế;
- đại diện doanh nghiệp;
- nghệ sĩ;
- người nổi tiếng là người nuớc ngoài – nổi tiếng trong phạm vi quốc gia hoặc quôc tế (khoa học, văn học, nghệ thuật, trí tuệ, giáo dục, thể thao).

Hơn nữa, thẻ cư trú có hiệu lực lâu năm cũng được cấp cho các thành viên trong gia đình với những quyền hạn không thay đổi (vợ/chồng và trẻ vị thành niên).

Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy dưới đây các thông tin và liên kết hữu ích:

- Văn bản điều luật ngày 7 tháng 3 năm 2016 (bộ luật CESEDA L313-20): https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&categorieLien=id
- http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-professionnelle/Le-passeport-talent
- http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/

Cập nhật ngày 25/09/2019

Trở về đầu trang