Diễn đàn Paris : kêu gọi đề xuất dự án [fr]

Bạn có một giải pháp cụ thể để đối phó với một thách thức toàn cầu ? Bạn hãy trình bày giải pháp đó tại Diễn đàn Paris về Hòa bình lần thứ hai (11-13/11/2019) tại La Grande Halle de La Villette.

PNG
Diễn đàn Paris về Hòa bình chú trọng tới những chủ thể hiện nay đang nỗ lực để triển khai các giải pháp cụ thể và đổi mới cho những vấn đề vượt khỏi phạm vi biên giới.

Hàng năm, một chương trình kêu gọi các đề xuất dự án lại được phát động để quảng bá và ủng hộ các dự án về qui chuẩn (công cụ pháp lý, chuẩn mực và kinh nghiệm thực hành tốt) hoặc các dự án về tổ chức (các thể chế mới, cơ chế và giải pháp đổi mới) xung quanh 6 chủ đề chính : hòa bình và an ninh, phát triển, công nghệ mới, kinh tế bao trùm, môi trường, văn hóa và giáo dục.

Các bạn hãy gửi đề xuất dự án từ nay cho tới 18h ngày 13 tháng 5 năm 2019 (giờ Paris) / 17h (giờ GMT)

Ai có thể đề xuất dự án ?
Chương trình kêu gọi đề xuất dự án này dành cho tất cả các chủ thể quản trị, tức các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Quốc gia, quỹ, cơ quan phát triển, nhóm tôn giáo, hiệp hội, cơ quan nghiên cứu và các trường đại học, có dự án đang được thiết kế xây dựng ở giai đoạn chuyên sâu hoặc đang được triển khai ở giai đoạn đầu.
Điều kiện để được tham gia chương trình và các tiêu chí lựa chọn là gì ?

Để được tham gia chương trình, dự án của bạn cần đáp ứng cả 6 điều kiện sau :
• Được một tổ chức chứ không phải một cá nhân giới thiệu
• Được một nhóm tiến hành và nhóm này có thể cử sang Paris ít nhất hai người
• Đề xuất một giải pháp cụ thể để đáp ứng một thách thức hoặc vấn đề mang tính xuyên quốc gia
• Liên quan tới ít nhất một trong 6 chủ đề chính
• Đề xuất một phương thức tiếp cận hợp tác
• Đã có cấp độ tiến triển nhất định.

Chất lượng và lợi ích của dự án của bạn cũng sẽ được xem xét dưới những tiêu chí cụ thể :

• Tầm quan trọng về chính trị của vấn đề được đề cập
• Tính đổi mới của giải pháp hoặc của công cụ được đề xuất
• Sự đa dạng và số lượng các bên tham gia dự án
• Giai đoạn phát triển dự án
• Tính khả thi của dự án
• Phạm vi ảnh hưởng của dự án
• Triển vọng phát triển, mở rộng hoặc nhân rộng dự án
• Khả năng phục vụ cho lợi ích chung của dự án

Chương trình kêu gọi đề xuất dự án được mở từ ngày 13 tháng 3 cho tới ngày 13 tháng 5 năm 2019. Hồ sơ đề cử được gửi không theo qui trình số hóa, hoặc được gửi sau thời hạn kết thúc chương trình kêu gọi đề xuất dự án sẽ không được tính. Các dự án sẽ được xem xét bởi một Ủy ban tuyển chọn bao gồm 10 thành viên được lựa chọn trên cơ sở có kinh nghiệm và chuyên môn thích đáng.

Nguồn : https://parispeaceforum.org/

Cập nhật ngày 12/09/2019

Trở về đầu trang