Dự án FSPI COMPOSE 2019-2021 – Xây dựng cơ chế giám sát về chất thải nhựa và chu trình của chất thải nhựa trong xã hội và môi trường [fr]

Tháng ba năm 2019, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) đã triển khai dự án FSPI COMPOSE (Xây dựng cơ chế giám sát về chất thải nhựa và chu trình của chất thải nhựa trong xã hội và tự nhiên), trong thời hạn hai năm.

Mục tiêu : thành lập một mạng lưới phòng thí nghiệm trên toàn quốc để thu thập và tổng hợp các dữ liệu khoa học về ô nhiễm rác thải nhựa và ảnh hưởng của chúng đối với xã hội.

Dự án này ra đời từ quan sát việc thiếu vắng những dữ liệu và kiến thức đáng tin cậy về ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam, tác động tới môi trường - xã hội, nguyên nhân và chu trình phát sinh rác thải nhựa. Tuy vậy, nhận thức của giới lãnh đạo và trong xã hội ngày càng được nâng cao. Năm 2015, Việt Nam được xếp hạng thứ 4 trong số các nước phát sinh số lượng lớn nhựa ra các đại dương.

Ngoài ra, do thiếu vắng những nghiên cứu đa ngành về chủ đề này nên gần như không có những dữ liệu có thể dễ dàng truy cập và các kiến thức khoa học.
Trước hiện trạng này, IRD và các trường đại học đối tác (HCMUT, HAU) với sự hỗ trợ của các địa phương (DONRE, tpHCM), đã tiên phong trong việc thực hiện những đo đạc khoa học về ô nhiễm rác thải nhựa trong môi trường nước (dự án sông Sài Gòn) và các nghiên cứu khoa học về các tru trình phi chính thức thu mua và tái chế nhựa tại Hà Nội (dự án RecycUrbs).

Nhờ có hỗ trợ tài chính của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, dự án đã xử lý 3 hợp phần :

Hợp phần 1 – Thu thập các dữ liệu đáng tin cậy và có thể tiếp cận thông qua việc thành lập mạng lưới phòng thí nghiệm
• Xác định mạng lưới khoa học Viêt Nam chuyên sâu về tác động qua lại giữa môi trường và xã hội.
• Cung cấp thiết bị cho 7 phòng thí nghiệm của mạng lưới.
• Đào tạo các nghiên cứu viên và kỹ thuật viên về công tác thu thập dữ liệu xã hội và môi trường.
• Xây dựng một cơ sở dữ liệu mở

Hợp phần 2 – Tăng cường năng lực sản xuất và công bố kiến thức khoa học phù hợp
• Xây dựng cơ chế giám sát các xuất bản phẩm
• Soạn thảo qui trình thử nghiệm và đánh giá dữ liệu từ các nhóm công tác và trao đổi kinh nghiệm
• Đào tạo các nhà nghiên cứu về phân tích dữ liệu và công bố nghiên cứu khoa học
• Xây dựng các báo cáo, xuất bản phẩm và công cụ khoa học hỗ trợ

Hợp phần 3 – Truyền bá các kiến thức đã thu nhận và được xây dựng dưới dạng thông tin, nhằm tuyên truyền tới các lãnh đạo cơ quan nhà nước, giới kinh tế và công chúng
• Xác định những đối tượng thụ hưởng cuối cùng
• Xác định nhu cầu về phổ cập thông tin của các đối tác của dự án
• Thực hiện các tài liệu thông tin tuyên truyền
• Tổ chức các buổi tuyên truyền

PNG

Để biết thêm chi tiết :
-  Truy cập trang mạng của dự án COMPOSE
-  Like trang Facebook

Cập nhật ngày 18/12/2019

Trở về đầu trang