Giới thiệu chung [fr]

PNGCác Cơ quan Kinh tế trực thuộc các Đại sứ quán Pháp là các cơ quan đối ngoại của Tổng vụ Ngân khố, được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Ngoại giao và Châu Âu. Trưởng Các Cơ quan Kinh tế Khu vực phụ trách điều phối và thúc đẩy hoạt động của các Cơ quan Kinh tế trực thuộc các Đại sứ quán trong khu vực quản lý của mình

Các Cơ quan Kinh tế nằm trong mang lưới kinh tế liên bộ. Các cơ quan này được huy động phục vụ sự phát triển quốc tế của các doanh nghiệp, các cuộc cải cách, chính sách kinh tế của chính phủ và tham gia quảng bá sự hấp dẫn của kinh tế Pháp, .

Các chức năng chính của Cơ quan Kinh tế :

- Phân tích và theo dõi tình hình kinh tế và tài chính của nước sở tại , bao gồm cả phân tích mức độ rủi ro quốc gia, trên cơ sở kinh tế vĩ mô cũng như trên cơ sở ngành;

- Nghiên cứu so sánh quốc tế nhằm phục vụ các chính sách công, duy trì quan hệ kinh tế, tài chính và thương mại song phương với các nước trong thẩm quyền với sự phối hợp với Tổng vụ Ngân khố.

- Hỗ trợ sự phát triển trên phạm vi quốc tế của các doanh nghiệp về các vấn đề xuất khẩu, đẩu tư của Pháp ở nước ngoài, đầu tư của nước ngoài vào Pháp hay sự tham gia vào các dự án lớn của các doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ, Cơ quan kinh tế duy trì quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam, các cơ quan công quyền địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Đại sứ Pháp, trưởng Cơ quan kinh tế, có vai trò điều phối các cơ quan của nhà nước Pháp trong lĩnh vực kinh tế tại nước sở tại.

Tại Việt Nam, các công cụ hỗ trợ- dự án được Cơ quan kinh tế quản lý bao gồm :
- Các khoản vay của Kho bạc (ưu đãi hay thông thường),
- Quĩ Viện trợ và Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân (FASEP).

Cập nhật ngày 06/11/2018

Trở về đầu trang