{{Ngày Thế giới chống lại án tử hình – 10 tháng 10}}

JPEG

Ngày Thế giới chống lại án tử hình nhắc lại với tất cả chúng ta tầm quan trọng của cam kết bãi bỏ án tử hình trên toàn cầu. Nhận thức của thế giới về việc bãi bỏ án tử hình đang đạt được tiến bộ trên tất cả các châu lục.

Quyết định bãi bỏ án tử hình không phải là vấn đề mang tính cơ hội chính trị hay văn hóa, mà đó là vấn đề mang tính nguyên tắc. Công cuộc đấu tranh chống lại án tử hình đơn giản bắt nguồn từ việc phổ cập quyền của con người.

« Án tử hình không công bằng cũng không hiệu quả.
(…) Với tính chất không thể sửa chữa được, án tử hình thậm chí còn đi ngược lại công lý. »
Laurent Fabius, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển quốc tế, 10/10/2013

Xin vui lòng truy cập bản đồ tương tác của chúng tôi về án tử hình trên thế giới
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/la-peine-de-mort-dans-le-monde/carte-interactive-la-peine-de-mort/

Consultez notre carte interactive sur la peine de mort dans le monde
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/la-peine-de-mort-dans-le-monde/carte-interactive-la-peine-de-mort/

publié le 02/12/2014

Haut de page