Pháp và Pháp ngữ

Văn hóa là một yếu tố quan trọng trong ảnh hưởng của Pháp trên toàn thế giới. Sự tỏa sáng của văn hóa Pháp vừa được củng cố thông qua một chính sách mới về quảng bá các tác phẩm và tư tưởng Pháp tại nước ngoài. Một nội dung cốt yếu của chính sách này là tiếng Pháp cũng như việc thực hiện chính sách hợp tác với các nước nghèo nhất có tham gia quảng bá đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Hơn cả mục tiêu phát triển tiếng Pháp, chính sách do Bộ Ngoại giao Pháp thực hiện này nhằm tăng cường các giá trị chung của các nước thuộc khối Pháp ngữ với 181,5 triệu dân, chưa kể 82,6 triệu người học tiếng Pháp.

Để thực hiện nhiệm vụ này, chính phủ Pháp dựa vào mạng lưới các trường phổ thông trung học, và các cơ sở đào tạo tương ứng, các trung tâm văn hóa Pháp, và các trung tâm và viện nghiên cứu ở nước ngoài. Pháp ngữ với tư cách là tổ chức đa phương - diễn đàn đối thoại quốc tế giữa các nền văn hóa cũng đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ này.. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh tại Moncton (1999) và tại Beyrouth (2002), với sự tham dự của 56 nguyên thủ quốc gia của các nước thuộc khối Pháp ngữ, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) có vị trí quan trọng hơn trên trường quốc tế, có tiếng nói quan trọng hơn trong các tổ chức lớn, nơi thiết lập các quy tắc của toàn cầu hóa, một vấn đề vẫn còn cần phải kiểm soát và tính đến yếu tố con người nhiều hơn, cũng như các mục đích chính trị rõ ràng :

-  Xây dựng nền dân chủ ;
-  Quảng bá đa dạng văn hóa ;
-  Phát triển bền vững và đoàn kết.

Để biết thêm thông tin :

-  Trang web của Bộ Ngoại giao Pháp
-  Hợp tác văn hóa và Pháp ngữ tại Việt Nam

Cập nhật ngày 28/07/2006

Trở về đầu trang