Thị thực Schengen ngắn hạn dành cho nhà khoa học

Danh sác hgiấy tờ cầ ncun gcấp  :

  • 01 hình thẻ đáp ứng đủ các tiêu chí sau : ảnh chụp phần đầu của đương đơn, chụp từ phía trước mặt, chụp gần thời điểm nộp đơn, người trong hình giống người thực, khổ hình 3.5 cm x 4.5 cm, là hình màu trên nền trắng đồng màu (phông nền có màu không được chấp nhận), đầu để trần.
  • Hộ chiếu có hiệu lực, được cấp không quá 10 năm, còn giá trị ít nhất ba tháng sau ngày rời khỏi lãnh thổ các nước thành viên Shengen, còn ít nhất 2 trang trắng : Nộp bản chính và bản photocopie tất cả các trang thông tin và các trang có dấu (nếu có).
  • Sổ hộ khẩu : Nộp bản chính và bản photocopie.
  • Convention d’accueil d’un chercheur ou enseignant chercheur étranger (bảnchính + bảnsao) có chữ ký và con dấu của đơn vị tiếp nhận cũng như chữ ký và con dấu của Préfecture nơi tọa lạc đơn vị này.
  • Lệ phí hồsơ : miễn phí.

publié le 29/12/2014

Haut de page