Vente aux enchères à l’Ambassade de France vendredi 15 juin 2018 [vi]

Présentation des lots de 13h30 a 14h00. Début des enchères à 14h00.

Bán đấu giá tại Đại sứ quán Pháp từ 13h30 đến 17h00 thứ sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018

Public bids at french embassy friday 15th june 2018 1:30 pm to 5:00 pm

49, Ba Trieu, Hoan kiem

De nombreux meubles, bibelots, tapis, imprimantes, photocopieurs a vendre

Nhiều đồ vật, đồ đạc trang trí, thảm, máy in, máy photocopy

Big sale of furniture, carpets, trinkets, printers, copiers

Présentation des lots de 13h30 à 14h00
Début des enchères à 14h00

Giới thiệu các mặt hàng từ 13h30 đến 14h00
Bắt đầu bán đấu giá từ 14h00

1:30 pm to 2:00 pm : display of items to be sold
2:00 pm : beginning of auctions

Paiement immédiate et en numéraire

Thanh toán ngay bằng tiền mặt

Immediate payment in cash

Les lots devront être emportés le lundi 17 juin au plus tard

Các đồ vật cần được mang đi chậm nhất vào thứ hai ngày 17 tháng 6

Items will be recovered on monday 17th june at least

publié le 13/06/2018

Haut de page