Viện trợ phát triển từ ngân sách nhà nước

Giới thiệu

Là một biểu hiện cụ thể của tình đoàn kết, nhân tố khơi nguồn cho các hoạt động đối ngoại của Pháp, viện trợ phát triển là một hợp phần chính, và hiện nay đã được khẳng định, của chính sách đối ngoại Pháp. Mục tiêu chính của hoạt động này là tạo điều kiện cho các nước mới nổi trong các nước đang phát triển có khả năng vừa đáp ứng nhu cầu của người dân sở tại vừa đảm bảo tham gia được vào các công việc nhà nước. Vì thế, nước Pháp đã lấy các mục tiêu Thiên niên kỷ làm các mục tiêu hoạt động mà theo đó đến năm 2015 sẽ giảm một nửa số người nghèo (dưới 1 đô-la/ngày) trên thế giới, phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả trẻ em, giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Để thực hiện được chương trình hành động rất tham vọng này, nước Pháp đã cam kết, đặc biệt tại Monterrey năm 2002, tài trợ nhiều hơn và chất lượng hơn cho viện trợ phát triển.

Thông tin chi tiết

Trang web Bộ ngoại giao Pháp

Cập nhật ngày 20/01/2010

Trở về đầu trang